...Home
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ | ΧΡΗΣΙΜA | ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ SYNAPSIS
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 

Κώδικας Δεοντολογίας

(αποτελεί τμήμα του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του IBBA)

Ο υφιστάμενος Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Συμβούλων Επιχειρηματικών Αποφάσεων (IBBA).

Ο κώδικας αυτός χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη του IBBA ως μέσο δημιουργίας ενός  ενιαίου προτύπου επαγγελματικής συμπεριφοράς των συμβούλων επιχειρηματικών αποφάσεων (business brokers).

Προσχωρούμε στις δεοντολογικές αρχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας και πιστεύουμε ότι ο επενδυτικός κίνδυνος και η προσπάθεια που απαιτούνται για τη δημιουργία μίας κερδοφόρας επιχείρησης απαιτούν δίκαιη αποτίμηση και μία ξεκάθαρη, επαγγελματική και ειλικρινή παρουσίαση τόσο στον πωλητή όσο και στον αγοραστή.

Άρθρο 1: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις τάσεις που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Άρθρο 2: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων πρέπει να καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για την προστασία του κοινού και όλων των συμβαλλομένων μερών σε μία συναλλαγή από απάτη, παραπλάνηση ή ανήθικες πρακτικές στον τομέα των επιχειρηματικών ευκαιριών.

Άρθρο 3: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων είναι υπεύθυνος να υποδεικνύει στους πελάτες του να χρησιμοποιούν / συμβουλεύονται δικηγόρους και λογιστές / φοροτεχνικούς για την παροχή ανεξάρτητων συμβουλών στις συναλλαγές.

Άρθρο 4: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων πρέπει να τηρεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, ανεξάρτητο από τα δικά του κεφάλαια, χρήματα που έρχονται στην κατοχή του προς φύλαξη (ως παρακαταθήκη) για λογαριασμό τρίτων προσώπων.

Άρθρο 5: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων, για την προστασία όλων των μερών με τα οποία συναλλάσσεται, μεριμνά ώστε οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που σχετίζονται με συναλλαγές επιχειρηματικών ευκαιριών, στις οποίες ο ίδιος μεσολαβεί, να είναι έγγραφες και να εκφράζουν την ακριβή συμφωνία των μερών. Επίσης, μεριμνά ώστε να λάβουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αντίγραφα αυτών των συμφωνιών.

Άρθρο 6: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων, αποδεχόμενος την εντολή να εργαστεί ως μεσολαβητής, δεσμεύεται να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του πελάτη. Αυτή η υποχρέωση της απόλυτης πίστης και της ειλικρίνιας απέναντι στον πελάτη/εντολέα είναι πρωταρχικής σημασίας, αλλά δεν απαλλάσει τον σύμβουλο επιχειρηματικών αποφάσεων από την υποχρέωση της ίσης αντιμετώπισης όλων των μερών που εμπλέκονται στη συναλλαγή. 

Άρθρο 7: Με δεδομένο ότι ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων ενεργεί για λογαριασμό ενός εκ των συμβαλλόμενων σε μία συναλλαγή μερών, δεν θα πρέπει να λαμβάνει αμοιβή από περισσότερα από ένα μέρη χωρίς να το γνωστοποιήσει στα υπόλοιπα συμβαλλόμενη μέρη.

Άρθρο 8: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων δεν θα πρέπει να ενεργεί σε μία συναλλαγή ως σύμβουλος και ως εντολέας, εκτός εάν αυτό έχει γνωστοποιηθεί πλήρως και εγγράφως σε όλα τα εμπλεκόμενη μέρη.

Άρθρο 9: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων οφείλει να προωθεί και να ακολουθεί την πρακτική της αποκλειστικής εντολής πώλησης.

Άρθρο 10: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων όταν παρέχει τις υπηρεσίες του στη διοίκηση μίας επιχείρησης δεν επιτρέπεται να λαμβάνει κανενός είδους προμήθεια, έκπτωση ή κέρδος χωρίς να έχει λάβει γνώση και συναινέσει ο ιδιοκτήτης.

Άρθρο 11: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει τη διενέργεια αποτιμήσεων που είναι εκτός της εμπειρίας του, χωρίς τη συνδρομή κάποιου ειδικευμένου προς το σκοπό αυτό προσώπου, εκτός και εάν η έκταση ή η έλλειψη της εμπειρίας του συμβούλου επιχειρηματικών αποφάσεων γνωστοποιείται πλήρως στον πελάτη.

Άρθρο 12: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων όταν διενεργεί μία επίσημη αποτίμηση επενδυτικής ευκαιρίας δεν θα πρέπει να εκφέρει γνώμη χωρίς τη διενέργεια λεπτομερούς ανάλυσης και χωρίς την εξέταση και επεξήγηση όλων των κλαδικών και οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης. 

Άρθρο 13: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων δεν πρέπει να αναλαμβάνει τη διενέργεια αποτίμησης ούτε να εκφέρει γνώμη για την αξία επιχείρησης/περιουσιακού στοιχείου όταν ο ίδιος έχει ή ενδέχεται να έχει κάποιο συμφέρον, εκτός και εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στη μελέτη αποτίμησης και ειδικά όταν η αμοιβή του για τη μελέτη αυτή συνδέεται με την αξία της συγκεκριμένης αποτίμησης. 

Άρθρο 14: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων δεν πρέπει να υποβάλλει ή διαφημίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες χωρίς σχετική εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση προώθησης μίας επιχείρησης, το ζητούμενο τίμημα θα πρέπει να συμπίπτει με το τίμημα που έχει συμφωνηθεί με τον πωλητή ως προσφερόμενη τιμή. Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων θα πρέπει να έχει πάντα την έγγραφη εξουσιοδότηση πώλησης ή αγοράς από τον πωλητή ή τον αγοραστή κατά περίπτωση. Οι όροι πώλησης ή αγοράς, συμπεριλαμβανομένων του τιμήματος, των όρων συνεργασίας και της αμοιβής του συμβούλου επιχειρηματικών αποφάσεων θα πρέπει να συμφωνούνται εγγράφως.

Άρθρο 15: Όλες οι έγγραφες προσφορές που έχουν γίνει καλή τη πίστει πρέπει να υποβάλλονται στον πωλητή. Η απόφαση αποδοχής ή απόρριψης προσφοράς είναι αποκλειστικά του πωλητή.

Άρθρο 16: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ως μέθοδο προώθησης των πωλήσεων την αποκάλυψη της προσφοράς ενός αγοραστή σε άλλο υποψήφιο αγοραστή.

Άρθρο 17: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων δεν θα πρέπει να επιδιώκει να αποκτήσει αθέμιτα πλεονεκτήματα έναντι των συναδέλφων του και θα πρέπει πρόθυμα να μοιράζεται μαζί τους διδάγματα από την εμπειρία του και τις μελέτες του.

Άρθρο 18: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του αποφεύγοντας οποιεσδήποτε αντιπαραθέσεις με άλλους συμβούλους επιχειρηματικών αποφάσεων, να συνεργάζεται με την ένωση και το προσωπικό της σε όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών, των επιπλήξεων, της επιβολής κυρώσεων ή της διαγραφής μελών που με τη συμπεριφορά τους αμαυρώνουν την επαγγελματική τους θέση και τη φήμη της ένωσης.

Άρθρο 19: Για το συμφέρον της ένωσης, της κοινωνίας και των συνεργατών του, ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων πρέπει να είναι πιστός στην τοπική κοινότητα και να προσφέρει ενεργά στο έργο της. 

Άρθρο 20: Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων δεν θα πρέπει να αρνείται την παροχή ιδίου επιπέδου επαγγελματικών υπηρεσιών για λόγους που σχετίζονται με, φυλή, το θρήσκευμα, το φύλο ή την εθνικότητα. Ο σύμβουλος επιχειρηματικών αποφάσεων δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται σε σχέδιο ή συμφωνία που θα κάνει διάκριση των ατόμων βάσει της φυλής, του θρησκεύματος, του φύλου ή της εθνικότητάς τους.  

Home | Επικοινωνία | Όροι χρήσης - © Copyright 2006 Synapsis Ltd.